Aktuality / Novinky

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

23.3.2020 14:22:47 | Petr Šedivý

Milí budoucí prvňáčci!

Blíží se jeden z vašich prvních důležitých životních kroků, kdy poprvé půjdete do školy. K tomu je potřeba, abychom si vás na naší škole zapsali. Každý rok vás u zápisu vítáme osobně, trochu si tu společně pohrajeme, vy splníte nějaké úkoly a ještě si odnášíte malý dáreček. Bohužel, už asi víte od rodičů, že letos to musíme udělat trochu jinak. Všechny ty úřední věci vyřešíme zatím jenom s vašimi rodiči, ale až to situace dovolí, určitě se s vámi ještě budeme chtít vidět, než přijde ten váš velký den. Těšíme se na vás!

 

INFORMACE PRO RODIČE

Zápis na naší škole bude realizován v souladu s mimořádnými opatřeními bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V závislosti na dalším vývoji situace bychom po ukončení těchto mimořádných opatření rádi uskutečnili i motivační část zápisu spojenou s osobním setkáním s vašimi dětmi v prostorách jejich budoucí školy. O této možnosti vás budeme informovat opět na webu školy. Zápis pro školní rok 2020-2021 se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

TERMÍN ZÁPISU: 14. - 30. 4. 2020 (do 12.00 hod)

NÁLEŽITOSTI
Na tomto místě budou umístěny potřebné dokumenty ke stažení a další podrobnější pokyny.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání

Vzhledem k přijatým opatřením žádáme zákonné zástupce, aby osobní podání volili pouze v tom případě, že jiný zvolit nemohou. V uvedeném termínu zápisu bude možné žádost osobně podat v budově školy v době od 7 do 12 hodin.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto pří-padech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.


 

Celý článek

UZAVŘENÍ ŠKOLY - průběžná aktualizace

10.3.2020 12:47:01 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

přes žákovské průkazy vašich dětí jsme vás informovali, že od středy 11. 3. 2020 se rozhodnutím Bezpečnostní rady státu uzavírají všechny základní školy. Stejnou informaci obdržíte ještě prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Veškeré podrobné informace budeme na základě dalších pokynů průběžně zveřejňovat zde. Děkujeme za trpělivost.

ŠKOLA:

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Jak již proběhlo i v médiích, zápis se uskuteční elektronickou formou. Veškeré informace k termínům a podrobné pokyny budou zveřejněny na našem webu v Aktualitách v samostatné sekci k zápisu.


Provoz kancelář omezen na 7- 12 h.

Školní psycholog je vám k dispozici na tel. č. 775603838


Ministerstvo zdravotnictví:
mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich-_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020.pdf

AKTUÁLNĚ na www.mzcr.cz
AKTUÁLNĚ na www.vlada.cz

Město Benešov:
mesto-benesov-opatreni.pdf

PÉČE O DĚTI V URČENÝCH ŠKOLÁCH

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení:

DĚTI 3-6 LET

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz

DĚTI 6-10 LET

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Mgr. Ivana Kárová, v. r., vedoucí OŠKS

 

 

ŠKOLA:

Organizace náhradní výuky

Jednotliví vyučující seznámili rodiče se způsobem realizace zasílání úkolů žákům a případné zpětné vazbě. Děkujeme všem za součinnost a trpělivost při řešení případných individuálních problémů.

V případě problémů s obsluhou aplikace můžete volat technickou podporu:
603 523 342 (Ing. Zuzana Zahradníčková)


Pedadagogicko-psychologická poradna - sdělení:

Vážení klienti,
od pondělí 16. 3. 2020 je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové žádosti o poskytnutí poradenské služby. Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, přeobjednáme a budeme je dle situace telefonicky kontaktovat.


Sportovní hala

Sportovní hala je od 13. 3. 2020 od 6.00 hod do odvolání uzavřena.
Rovněž se dnem 13. 3. 2020 do odvolání ruší pronájem všech ostatních prostor.

Zájmové kroužky

K dotazům na zájmové kroužky - jejich činnost je samozřejmě také do odvolání zrušena, patří do činnosti školy.


Lyžařský kurz

Lyžařský kurz byl rozhodnutím zřizovatele zrušen. O finančním řešení situace vás budu následně informovat. Neprodleně jsem začal vyjednávat o náhradním termínu na příští zimní sezónu.


Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Tiskopis vystavuje výhradně škola v případě jejího uzavření z nařízení příslušného orgánu. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě v kanceláři školy.

INFO ČSSZ: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

AKTUÁLNĚ na www.cssz.cz

 

FORMULÁŘ PDF: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 


Školní jídelna

 

Obědy budou všem strávníkům z řad žáků odhlášeny hromadně.

 

Celý článek

Koronavirus - informace, opatření, průběžně aktualizováno

2.3.2020 09:00:19 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

již v minulém týdnu jsme prostřednictvím apelu třídních učitelů a instalací letáčků připomněli našim žákům nutnost poctivě dodržovat základní hygienické návyky a přistoupili jsme k úklidu s použitím vhodných prostředků. V žádném případě nechceme vyvolávat paniku, ale informovanost, ohleduplnost a spolupráce je předpokladem pro zvládutí situace, jejíž vývoj lze jen těžko predikovat. Na tomto místě vám budeme předávat doporučení a opatření příslušných institucí, která mohou přispět ke snížení možnosti přenosu a omezení výskytu infekčního onemocnění.

Děkujeme za spolupráci, Petr Šedivý, ředitel školy

10. 3. Škola
Před chvílí jsem zde dopsal čerstvý příspěvek, vzápětí je všechno jinak. Stejně jako vy jsme se právě dozvěděli o opatřeních státu - zavření škol. Další informace a pokyny budeme zveřejňovat mimo jiné zde.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - AKTUÁLNĚ

Ministerstvo zdravotnictví ČR - AKTUÁLNĚ

Státní zdravotní ústav - AKTUÁLNĚ


10. 3. Škola

Den otevřených dveří
Za aktuálního vývoje situace je pohyb velkého množství dalších osob v prostorách školy nevhodný, proto den otevřených dveří příští týden minimálně prozatím neuskutečníme, děkujeme za pochopení.

Lyžařský výcvikový kurz
Množí se dotazy ze strany rodičů v souvislosti s konáním lyžařského kurzu. Prozatím není důvod jej nerealizovat, nadále se budeme řídit pokyny příslušných institucí.


7. 3. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:
Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

6. 3. Škola
Vážení rodiče, ve snaze předejít všem případným opatřením, které by mohly zasáhnout do chodu školy, vás za naši školu žádáme, abyste rozumně zvážili cestování s vašimi dětmi do postižených oblastí (zejména Itálie). V případě vycestování pak sledujte pokyny příslušných institucí. Děkujeme.

28. 2. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství
V případě, že se žáci školy vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

ZÁKLADNÍ PREVENCE

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání a kašlání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů

 

Celý článek

Kroužek volejbalu a přehazované přesunut na středu 4. 3. 2020.

1.3.2020 07:22:41 | Marcela Blažková | Volejbal

Vzhledem k florbalovému turnaji 3. 3. na Jiráskovce byla lekce kroužku volejbalu přesunuta na středu 4. 3. 2020!!! Přij´dte všichni - 10. 3. - kluci - okresní finále Benešov, 12. 3. - holky - Vlašim.
Děkujeme. M. Blažková

Celý článek

Kroužek florbalu se 4. 3. nekoná.

29.2.2020 15:19:39 | Jindřich Slunečko | Florbal

Ve středu 4. 3. 2020 se nekoná kroužek florbalu pro 1. - 4. tř. . Termín byl propůjčen volejbalu a přehazované vzhledem k úternímu turnaji ve florbale. Děkujeme za pochopení.
Lekce byla nahrazena 1. 3. návštěvou utkání na Chodově.
Trenéři

Celý článek

Florbalové utkání superligy mužů Chodov - Otrokovice

28.2.2020 19:49:56 | Jindřich Slunečko | Florbal

Sraz: neděle 15: 30 před školou
Odjezd: 15: 45 hodin
Příjezd: okolo 20 hodiny
Není třeba vozit přezuvky, kapesné dle uvážení.

https://www.florbalchodov.cz/clanek.asp?id=Tenhle-zapas-se-neprohrava!-Proti-Otrokovicim-s-Haimou!-1112

 

 

 

Celý článek

Florbal 3 + 1 kategorie 3. - 5. tř. - 3. 3. 2020

16.2.2020 09:50:04 | Jindřich Slunečko | Florbal

Okresní finále nové soutěže ve florbalu pro žáky a žákyně 3. - 5. tř.

 

Celý článek

Zvykáme si na školu 2020

26.11.2019 13:19:46 | Petr Šedivý

Celý článek

Gymnastické závody

3.2.2020 12:19:32 | Filip Zafouk

25. 2. 2020 se na naší škole uskuteční GYMNASTICKÝ VÍCEBOJ pro žáky 3., 4. a 5. tříd a
27. 2. 2020 GYMNASTICKÁ VŠESTRANNOST a PARKOUROVÁ SOUTĚŽ pro žáky
od 6. ročníku.

Těšíme se na Vás. :-)

Kontakt : Mgr. Filip Zafouk   fik.z@email.cz


Celý článek

Projekt bruslení v únoru 2020

1.2.2020 19:21:57 | Jindřich Slunečko

Aktuální rozpis bruslení na únor 2020

 

Celý článek

Nová kolekce školního oblečení

8.11.2019 10:13:53 | Jana Kahounová

2. vlna objednávek školního oblečení se právě rozjíždí.

Objednávky můžete udělat sami online z domova přes adresu

https://www.kraloveskoly.cz/jiraskova/

Nejpozději do 10.2.

Kolekce je doplněna o nové druhy. Mrkněte a objednávejte. Oblečení bude k vyzvednutí ve škole.

Navíc jsou k dispozici některé kusy na přímý prodej i s možností vyzkoušení.

triko XL dámské BLACK - cena 250 Kč

triko S dětské NAVY

triko M dětské BLACK

triko M dámské BLACK

triko L dámské NAVY

mikina S dětská BLACK . cena 450Kč

mikina M dětská NAVY

Zájemce o tyto kusy, prosím vždy o velké přestávce, jakýkoliv den, navštivte pedagogické

centrum č. 19.

Hezký den.

Jana Kahounová

Celý článek

Sportovní kroužky - 2. pololetí

1.2.2020 19:12:39 | Jindřich Slunečko | Zájmové kroužky

Aktuální podoba rozvrhu sportovních kroužků na 2. pololetí 2020

 

Celý článek
TOPlist