Aktuality / Novinky

ZMĚNY OD 12.4.2021 (také info k přijímacím zkouškám)

7.4.2021 21:21:35 | Petr Šedivý

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají návratu dětí k prezenční výuce na základě manuálů a opatření MZČR a MŠMT. Čelíme ze strany rodičů určitému množství nesouhlasných dotazů i jiných právnických výkladů. Musím konstatovat, že jako ředitel školy se musím příslušnými nařízeními řídit a jejich případné rozporování je třeba směřovat příslušným institucím, které tato nařízení vydávají. Snažili jsme se, abyste měli zásadní a co nejkomplexnější informace co nejdříve, pokud by docházelo ještě k dílčím upřesněním, sledujte náš web. Věřím, že v této složité době všichni spojíme své síly, obrníme se trpělivostí a návrat dětí do škol bude probíhat, pokud možno, bez komplikací. Předem děkuji za celou Jiráskovku, Petr Šedivý

 

PLÁN NÁVRATU, ROZVRHY

Návrat konkrétních tříd ve dvou cyklech, po uvedených startovacích termínech se cykly rotačně po týdnu střídají:

 

Týden 12. – 16. 4. 2021: 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C

 

Týden 19. – 23. 4. 2021: 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.D, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D

 

Příchod 1. - 3. ročníku do školy první den načasujte na 7.45, abychom operativně rozdělili třídu na děti, které se budou testovat samy, případně se kterými půjdou rodiče (informace dále v kapitole TESTOVÁNÍ).

 

Rozvrhy prezenční výuky platí standardní (děti mají v žákovských průkazech ze začátku školního roku), pouze půlenky budou zrušené.

Rozvrhy jednotlivých tříd na distanční výuce platí nadále, najdete na tradičním místě webových stránek školy: https://zsjiraskova.bakalari.cz/znamky/Timetable/Public

 

VĚNOVAT POZORNOST PŘÍZNAKŮM PŘÍLOHA 1 (MŠMT).pdf

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Žákům nemůže být umožněn vstup do školy bez ochrany dýchacích cest (u dětí je dostačující aspoň chirurgická rouška. PŘÍLOHA 2 (MŠMT).pdf

PŘÍLOHA 3 (MZČR).pdf Citace:
„Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének...“

TESTOVÁNÍ

V pondělí a ve čtvrtek bude vždy výuku předcházet testování. V případě nástupu žáka mimo tento režim, bude tento testován ihned po příchodu do školy. Testy jsou samoobslužné, hodně se toho již napsalo o tom, zda dítě bude skutečně schopno test provést samo. My naše děti považujeme za šikovné a věříme, že pod dohledem paní učitelky to zvládnou. Nicméně, pokud budete chtít být rodiče dětí 1. – 3. ročníku u testu přítomni, nabízíme možnost odebrat se s dítětem a na pokyny dalšího pedagogického pracovníka do testovací místnosti.

 

PŘÍLOHA 4 (MŠMT).pdf Citace:

„Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.“

„Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.“

 

Instruktážní video MŠMT: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

Testování se dítě nemusí účastnit v následujících případech: PŘÍLOHA 4 (MŠMT).pdf

Citace:

"Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19."

"Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva…). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy."

"Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní."

 

NÁVAZNÉ POSTUPY NA TESTOVÁNÍ

Další kroky na základě výsledků testů na diagramu zde: PŘÍLOHA 5 (MŠMT).pdf

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny bude zajištěn pro 1. a 2. ročník v obvyklém režimu při zachování školní homogenity skupin bez ranního provozu.

 

PÉČE O DĚTI

V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti v době distanční výuky. Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách atd. PŘÍLOHA 6 (MZČR).pdf

V případě potřeby nahlaste váš zájem v kanceláři školy v ideálním případě do pátku 9. 4., abychom vám tuto možnost mohli pružně zajistit.

STRAVOVÁNÍ
Veškeré informace ke stravování na webu školní jídelny
http://www.sjbnjiraskova.cz/.

OPATŘENÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Informace pro účastníky přijímacích zkoušek v příloze PŘÍLOHA 7 (MZČR).pdf
V případě zájmu o využití školního testování sledujte web školy, včas oznámíme termín a organizaci této možnosti.

PŘÍLOHA 8 (MZČR).pdf Testování žáků – mimořádné opatření MZČR

PŘÍLOHA 9 (MŠMT).pdf Manuál provozní

PŘÍLOHA 10 (MŠMT).pdf Manuál pedagogický

 

V jednotlivých odkazech PŘÍLOHA najdete podrobnější informace MŠMT a MZČR, na některých místech z nich cituji.

 

Zpět Tisk
TOPlist