Cizí jazyky

Jazyky na Jiráskovce

29.8.2016 20:22:23 | Zdeňka Varga

JAZYKY NA JIRÁSKOVCE

,, Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět“

( Jan Werich)

V minulém školním roce jsme se zapojili do mezinárodního Evropského projektu eTwinning a v této aktivitě budeme nadále pokračovat společně s těmito partnerskými školami:

· Szkola Podstawowa nr. 4 im. Mja Henryka Sucharskiego, Polsko,

· Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu, Turecko

· ICS 1 di Mira - Plesso Primaria "G. Leopardi", Itálie

· Gymnasio Lotrakiou, Řecko

· Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira, Portugalsko

· Collegi Mare de Déu de Montserrat, Španelsko

Žáci společně pracují na dvouletém projektu „Treasures Of Our Regions“.  Tento projekt je zaměřený na vzájemné poznávání kultur a aktivní používání anglického jazyka při vzájemné komunikaci. Děti se učí jak aktivně využívat ICT při tvorbě prezentací a upevňují naučenou slovní zásobu angličtiny. V rámci projektu se také naučí natáčet krátká videa, ve kterých představí svým novým kamarádům svoji školu a místo, kde žijí. V průběhu projektu jsou naplánované výměnné pobyty učitelů a žáků.

Mezi další významné aktivity jazykové oblasti patří Intenzivní kurzy angličtiny s rodilým mluvčím přímo na naší škole se společností Talk Talk.

Kdy v rámci zlepšování kvality výuky cizích jazyků spolupracujeme se společností Talk Talk, která pořádá jazykové kurzy vedené rodilými mluvčími přímo na škole. Lektoři používají pro žáky zajímavé a obohacující inovativní programy (hry, aktivity, scénky, dialogy). Cílem kurzů je zdokonalit jazykové dovednosti žáka použitím nové rozsáhlé slovní zásoby, správné gramatiky a výslovnosti a zároveň také zvýšit sebejistotu žáka při používání mluvené i psané angličtiny.

Na základě projevovaného zájmu žáků a jejich rodičů organizujeme oblíbené zahraniční, motivačně-poznávací zájezdy do Velké Británie se začleněním výuky AJ. Pobyty motivují žáky k zájmu o anglický jazyk a podněcují jejich zájem o samostudium. Děti mají možnost získávat poznatky (reálie) o Velké Británii; procvičovat základní společenské fráze a obraty, známé gramatické jevy; používat správnou výslovnost, napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka; obohacovat si slovní zásobu. Důležitým bodem těchto zájezdů je praktické používání jazyka jako komunikačního prostředku, který pomáhá žákům chápat význam znalosti angličtiny pro život. Jedním z hlavních cílů je více porozumět sociální, jazykové a kulturní rozmanitosti, získat mezikulturní povědomí a rozvíjet žákovy kompetence.

Po krůčcích a s rozmyslem přistupujeme k realizaci výuky CLIL metodou (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Vzdělávací obsah cizího jazyka je zaměřen na slovní zásobu tematicky spojenou s nejazykovým předmětem. Osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu je vedeno v češtině. Pokyny na hodině jsou střídavě v českém a cizím jazyce. Tato metoda je vhodná pro 1. stupeň ZŠ.  Pro druhé období 1. stupně ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ je vhodná metoda osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu, které je vedeno v českém jazyce, informace hledají žáci v cizojazyčném textu, odpovědi formulují česky. Pokyny na hodině jsou v cizím jazyce. Gramatické jevy, slovní obraty, jazykové styly a textové útvary cizího jazyka učitel vysvětluje česky. Pro žáky vyšších ročníků 2. stupně ZŠ je vhodná metoda osvojování učiva a formulování úkolů nejazykového předmětu, jež je vedeno v cizím jazyce, žáci odpovídají v českém i v cizím jazyce, materiály mohou vyhledávat v obou jazycích. Gramatické jevy cizího jazyka vysvětluje učitel česky i v cizím jazyce, se slovními obraty, jazykovými styly a textovými útvary seznamuje žáky v cizím jazyce, případně objasní v mateřštině. Vyvrcholením metody CLIL je výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce s tím, že žáci ovládají odborné pojmy nejen v cizím jazyce, ale i ve své mateřštině.

CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. Žáci si budou moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka. Největší výhodou CLIL je právě dovednost – jednat v cizím jazyce v různých situacích. Žáci se neučí jazykovým znalostem, které možná někdy později použijí, nýbrž znalostem, které aplikují bezprostředně.

V nastávajícím školním roce bude na škole fungovat několik jazykových kroužků – žáci prvních a druhých ročníků se budou učit anglický jazyk zejména skrze aktivitu TPR (Total Physical Response). Jedná se o spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce. V hodinách se hojně využívá mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity apod. Hlavním cílem kurzu v tomto věku je vybudování dobrého vztahu k anglickému jazyku, vybudovat si návyky a zvyknout si postupně na učení cizímu jazyku. Žáci 3. - 5. ročníků budou utužovat anglický jazyk také skrze TPR aktivity, hry, písničky, básničky. Pro žáky 2. stupně připravujeme kroužek – Procvičujeme anglickou gramatiku.

 

 

 

Zpět Tisk
TOPlist