Metodik preventista

KONZULTAČNÍ HODINY METODIKA PREVENCE

Jitka Moosová

Tel.: 317721697, 317723545

Email: moosova@zsjiraskova.cz

Středa: 7,00 – 7,30 hod.

Čtvrtek: 15,30 – 17,00 hod., nebo po dohodě

Základní materiály k prevenci:

Hodnocení MPP - hodnoceni-prilohy-21-22cerven.doc

Minimální preventivní program - 2022-23-mpp.docx

Školní preventivní strategie - skolni_prev.strategie_mm-1-.doc

Program proti šikanování - 09-22-skolni-program-proti-sikane-zs-bn-jiraskova-1.9.2022.docx

Bílý kruh bezpečí - bily-kruh-bezpeci.docx

Dětské krizové centrum - detske-krizove-centrum.docx

Linka Bezpečí - linka-bezpeci.docx

 

Informační leták pro žáky ZŠ

Nikdo nemá právo druhému ubližovat!

Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál.

Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto.

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM PORADCEM).

Co je to šikanování?

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci.

Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě,

navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže

a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.

Proč bývá člověk šikanován?

Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm,

ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí.

Jak se můžeš bránit?

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:

.. Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.

.. Svěř se svým rodičům.

.. V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku bezpečí, telefon

800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.

 

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH RAD PRO RODIČE V OBLASTI PREVENCE

- upozorněte své dítě na to, že se nesmí o svých problémech bát hovořit ani doma, ani ve škole s učiteli

- seznamte své dítě s okruhem osob, na které se může v případě nebezpečí obrátit

- věnujte svému dítěti pozornost

- pravidelně se informujte na chování svého dítěte

- promluvte, máte-li důvod, o svých obavách s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní (Mgr. Iva Mláková, Mgr. Eva Marešová), se školním metodikem prevence (Ing. Bc. Jitka Moosová), se školní psycholožkou (PhDr. Anna Balatová)

- ptejte se učitelů, zda se problémem zabývají

Učitelé základní školy

Rady pro rodiče, jak poznám, že mi šikanují dítě

·  Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

· Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.

· Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

· Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.

· Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.

· Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

· Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"

· Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

· Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

· Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

· Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

· Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

· Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

· Dítě se vyhýbá docházce do školy.

· Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

· Podávání podnětů, stížností a oznámení (čl. 11)

· Pro zajištění otevřené komunikace je žádoucí, aby škola stanovila jasný a jednoznačný postup pro příjem podnětů a stížností ze strany zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců. A to i anonymně. Takový postup jasně deklaruje:

·  kam a jak podnět či stížnost podat;

·  jak bude s podnětem či stížností naloženo – kde, kdy a jakým způsobem;

·  jak postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním.

· Komentář:

·  kam a jak podnět či stížnost podat;

· Podmět, stížnost podávají zákonní zástupci třídnímu učiteli a v případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního metodika prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele školy (popř. zástupce ředitelky), písemnou formou, osobně nebo v elektronické podobě.

· na adrese skola@zsjiraskova.cz nebo jitka.moosova@zsjiraskova.cz

· Pokud se jedná o anonymní podání lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry v 1. patře – pravá část budovy nebo napsat na: schrankaduvery@zsjiraskova.cz

·  jak bude s podnětem či stížností naloženo – kde, kdy a jakým způsobem;

· Třídní učitel bude řešit podmět, stížnost neprodleně s výchovným poradcem, metodikem prevence, popř. se školní psycholožkou a bude průběžně informovat ředitelku školy (popř. zástupce).  Při řešení podmětu, stížnosti budou postupováno podle školního řádu a preventivního programu. Zákonní zástupci budou průběžně informování o postupu řešení a budou na osobním jednání seznámeni se závěry a postupem řešení.

·  jak postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním.

· V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního metodika prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele příslušné školy nebo školského zařízení. Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost nebo oznámení České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost nebo oznámení podané písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímají na všech pracovištích ČŠI. V případě, že stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, zaručuje ČŠI anonymitu při prošetřování. Je však důležité, aby ve stížnosti byly popsány všechny podstatné okolnosti, včetně identifikace školy.

· Stížnost nebo oznámení je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI i na ústředí, tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz. Při šetření zřizovatelem a ČŠI bývá do týmu zařazen specialista na řešení šikany. Současně je možné stížnost podávat školskému ombudsmanovi (ombudsman@msmt.cz), veřejnému ochránci práv (podatelna@ochrance.cz) a na příslušné státní zastupitelství. V případě, že stížnost či oznámení zasahuje oblast pracovně-právních vztahů, je možné se obrátit na příslušný inspektorát práce. Další možností je pak řešení sporu podáním žaloby na ochranu osobnosti nebo pomocí antidiskriminačního zákona u soudu.

13 BODŮ PRO ŠKOLU BEZ NÁSILÍ A ŠIKANY

ZÁSADY, KTERÉ NÁS VŠECHNY PODNÍTÍ K PŘEMÝŠLENÍ O VLASTNÍM CHOVÁNÍ

· NEDĚLAT OSTATNÍM TO, CO NECHCEŠ, ABY DĚLALI TOBĚ.

· VYSLECHNOUT NÁZOR DRUHÉHO

· RESPEKTOVAT ODLIŠNOSTI DRUHÝCH

· BÝT SILNÝ I BEZ NÁSILÍ

· OZNÁMIT NĚKOMU NENÍ ŽALOVAT

· MÍT SVŮJ VLASTNÍ NÁZOR, ALE NEPROSAZOVAT HO ZA KAŽDOU CENU

· CHRÁNIT SLABŠÍ

· NEPONIŽOVAT ZA ÚČELEM STÁT SE LEPŠÍM

· PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM

· POMÁHAT SI VZÁJEMNĚ

· ZNÁM NĚKOHO ZE SVÉHO OKOLÍ, KTERÝ POTŘEBUJE POMOCI. POMŮŽU MU

· KAŽDÝ ŽÁK A KAMARÁD MÁ STEJNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

· ŘÍCI SI O POMOC NENÍ SLABOSTÍ.

INFORMACE PRO RODIČE

Bezpečný internet www.bezpecnyinternet.cz (pro děti, rodiče, učitele) – informace, kvízy, plakáty, soutěže, apod.

Kraje pro bezpečný internet – odkaz vzdělávání – ke stažení // KPBI aktuality

PROJEKT Seznam se bezpečně Seznam.cz – www.seznamsebezpecne.cz jsou zde ke stažení metodické příručky a informace o Moje ID

Dětské krizové centrum www.dkc.cz - tel.: 241 484 149, knihovna-naše dokumenty-ostatní dokumenty-odborné publikace

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím a všem, kdo řeší tento problém

DONA linka tel.: 251 51 13 13 (nepřetržitá telefonická krizová pomoc)

www.bkb.cz – Bílý kruh bezpečí

Občanské sdružení - Anabell – www.anabell.cz – poradenství a telefonická krizová pomoc v oblasti poruch příjmu potravy – tel.: 848 200 210

Hlavní stránka – Publikace ke stažení (brožury, plakáty…)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - MeziČas – „Přátelský prostor mezi školou a domovem“

Na Bezděkově 2004, Benešov – www.magdalena-ops.cz – tel.: 739 570 998

- Centrum primární prevence Magdaléna – www.magdalena-ops.cz

- Linka Ztracené dítě – zdarma a nonstop, tel. 116000 – www.ztracenedite.cz

https://www.zastavmesikanu.cz/dusledky-sikany/sociopsychologickedopady?fbclid=IwAR1DsWBBXQhCT60PwyFgxcQ-mn_H6iaKhkVPWFn1tSGtSavRwL54Chs-4qk

Desatero bezpečného internetu

Desatero bezpečného internetu názorně shrnují čtyři výchovné scénky skryté pod heslem „Křečci v síti“, které popisují téma s určitým nadhledem a dávají radu dětem i učitelům, jak se správně na internetu chovat. Byly natočeny ve spolupráci s herci Divadla v Dlouhé a režíroval je divadelní režisér a nadějný herec Braňo Holiček. Videa je možné shlédnout on-line nebo si je stáhnout a použít k pedagogickým účelům.

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU NNTB:

Kde je problém a jak ho řešíme

Trend šikany se v posledních letech rozmáhá stále víc. I když proti němu bojuje mnoho preventivních programů, neexistoval doteď žádný způsob jejího rychlého odhalení. Právě na tom obvykle celá snaha ztroskotá. První zásadní výhodou našeho systému je ale fakt, že je zcela anonymní. Dáváme tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Zároveň po nich nechceme určení “agresora”, tudíž nejde ani o žalování. Druhá výhoda přijde v momentě nahlášení. Informace není podána pouze třídnímu učiteli, který se obvykle snaží problém neúspěšně řešit na vlastní pěst, ale Vámi vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat. Tím překonáváme zásadní dva faktory, které až do teď odhalování podobných problémů bránily.

Kdo za tím stojí

Za NNTB stojí tým podnikajících studentů z Brna, kteří se podíleli na mnoha úspěšných projektech nejen ze světa vzdělávání. V šestičlenném složení pak spolupracují s PPP Brno a Linkou bezpečí, která zajišťuje od 10. 4. 2017 většinu administrace a technickou podporu. Na šíření a osvětě mezi žáky pak spolupracujeme s hudební skupinou HighVibes a jejich projektem "Na vlnách přátelství". Celý projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v čele s ministryní Kateřinou Valachovou.

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

KONTAKT: https://nntb.cz/s/mrjti


Počet hodin věnovaných prevenci /školní rok : pocet-hodin-venovanych-prevenci.docx

Celoškolní projekt:

„Co dělat, když… Předcházíme rizikovému chování“ – projekt-co-delat-kdyz-metodika.doc

„Co dělat, když… Intervence pedagoga“ Rizikové chování ve školním prostředí – rámcové koncepty – link na přílohy 1 -22

01-aktualizace-drogy.docx

02_doprava.doc

03_poruchy_prijmu_potravy.doc

04-aktualizace-alkohol.docx

05_syndrom_tyraneho_ditete.doc

06-aktualizace-sikana-msmt_prevence_rizikovehochovani.docx

07-kybersikana.docx

08_homofobie.doc

09_extremismus.doc

10-vandalismus.docx

11-zaskolactvi.docx

12_kradeze.doc

13_priloha-3-taba-k-aktualizova-no-2022.pdf

14_nasili-1-nove-vetsi-rozsah.doc

15_netolismus-1-.doc

16_sebeposkozovani-1-.doc

17_nova_nabozenska_hnuti-1-.doc

18_rizikove_sexualni_chovani-1-.doc

19_prislusnost_k_subkulturam-1-.doc

20_domaci_nasili-1-.doc

21-hazardni-hrani.docx

22_pas_zasady_pristupu.docx


TOPlist